Επιτροπή

Δράσεων Ανάπτυξης Χρηματοδοτούμενης Έρευνας

Προτεραιότητες

Βασικές προτεραιότητες της επιτροπής είναι:

α) η υποστήριξη συγγραφής προτάσεων από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες,

β) η δικτύωση των ερευνητών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

γ) η ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.

Υποστήριξη συγγραφής προτάσεων

Προβλέπεται περαιτέρω διεύρυνση της υπάρχουσας υποστηρικτικής δομής, με στόχο την ενημέρωση των ερευνητών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε πρότασης, τις τεχνικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης των συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς επίσης και την υποβοήθηση στη συγγραφή συγκεκριμένων προτάσεων. Η υλοποίηση της υποστήριξης συγγραφής θα γίνει:

  • με την ερμηνεία προκηρύξεων σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες και τους στόχους καθώς και τη διερεύνηση των ειδικών συνθηκών συμμετοχής, με σκοπό τη στοχευμένη προώθηση πληροφοριακού υλικού στους δυνητικά ενδιαφερομένους
  • με την οργάνωση εργαστηρίων συγγραφής προτάσεων σε σύνδεση με τρέχουσες προκηρύξεις
  • με την οργάνωση εργαστηρίων αξιολόγησης προτάσεων, με τη συμμετοχή αξιολογητών και σκοπό την κατανόηση των αξόνων αξιολόγησης των προκηρύξεων
  • με την υποστήριξη, σε ατομικό επίπεδο, στη συγγραφή των προτάσεων με στόχο τη συμμόρφωση στις ειδικές απαιτήσεις κάθε προγράμματος, με τη βοήθεια ομάδας ειδικών που θα συγκροτηθεί μετά από σχετική προκήρυξη.

Δικτύωση ερευνητών

Προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με φορείς, οργανισμούς και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων σε προτάσεις χρηματοδοτούμενων έργων. Η υλοποίηση της δικτύωσης θα γίνει:

·       με τη συμμετοχή ερευνητών σε συναντήσεις ενεργών δικτύων υποβολής προτάσεων

·       με την οργάνωση ημερίδων/συναντήσεων στοχευμένης δικτύωσης.

Σύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς

Σχεδιάζεται περαιτέρω σύνδεση της εκτελούμενης ερευνητικής δραστηριότητας με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού και της κοινωνίας που μεταξύ άλλων θα  προωθηθεί με τη

  • δημιουργία βάσης δεδομένων με τις δυνατότητες των εργαστηρίων του ΑΠΘ για παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της οικονομίας
  • διερεύνηση και καταγραφή των επιστημονικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ που μπορούν να συμβάλουν στην προσέγγιση κοινωνικών φαινομένων σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς
  • ανάπτυξη της δυνατότητας διασύνδεσης και υποστήριξης της έρευνας σε διδακτορικό και μεταπτυχιακό επίπεδο με φορείς της οικονομίας.