Επιτροπή Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας (ΕΔΑΧΕ)

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποδέχθηκε στη συνεδρίαση της 13/04/2018 εισήγηση του αρμόδιου αντιπρύτανη έρευνας Καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου και αποφάσισε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου για οργανωμένη και αποτελεσματική διαδικασία αναζήτησης προσκλήσεων και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης. Προς το σκοπό αυτό συγκρότησε μια επιτροπή για την οργάνωση σχετικών δράσεων και έθεσε στη διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους.

Υποστήριξη

Υποστήριξη συγγραφής προτάσεων. Προβλέπεται περαιτέρω διεύρυνση της υπάρχουσας υποστηρικτικής δομής, με στόχο την κατάρτιση και ενημέρωση των ερευνητών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε πρότασης, τις τεχνικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης των συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς επίσης και την υποβοήθηση στη συγγραφή συγκεκριμένων προτάσεων.

Δικτύωση

Δικτύωση Eρευνητών. Προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με Φορείς, Οργανισμούς και άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων σε προτάσεις χρηματοδοτούμενων έργων.

Σύνδεση

Σύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Σχεδιάζεται περαιτέρω σύνδεση της εκτελούμενης ερευνητικής δραστηριότητας με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού και της κοινωνίας.

Διαδικασία Κατάρτισης Μητρώου Συμβούλων Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Αναζητήστε ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνάς σας από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς Χρηματοδότησης.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων

Επισκεφθείτε την  Ιστοσελίδα θεσμοθετημένων εργαστηριών, κλινικών σπουδαστηρίων του Α.Π.Θ.

Τελευταία Νέα